Рішення №321773


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.12.06р.


Справа № А8/383-03

За позовом           Прокурора Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Синтез-колор" (м.Дніпропетровськ)

про                    стягнення 272,49 грн.

Суддя: Дубінін І.Ю.

Представники:

прокурор:                    Геник В.М.

від позивача                    Пелих Я.М. - гол. спец./юр. (дов. № 219/08-16 від 26.01.06 р.)

від відповідача          не з’явився

Суть спору:


Прокурор Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська звернувся в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська з позовом до відповідача про стягнення з останнього 272,49 грн. заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за лютий 2005 року.

Ціна позову складається з суми основного боргу.

Позивач підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалами господарського суду від: 17.10.06 р. та 10.11.06 р. провадження у справі зупинялось по: 31.10.06 р. та по 08.12.06 р. включно за клопотанням позивача.

Відповідач в судове засідання не з’явився чотири рази, причин свого нез'явлення суду не повідомив, відзив на позов та витребувані документи не надав.

Господарський суд вважає, що матеріалів у справі достатньо для можливості розгляду справи за відсутністю відзиву на позов та представника відповідача, оскільки останній був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, що підтверджується направленням ухвал суду на адресу відповідача, вказану у підписаному відповідачем розрахунку суми страхового взносу.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши прокурора та позивача, господарський суд, -


В С Т А Н О В И В :


Згідно рішенню Конституційного Суду України від 09.07.02 р. № 15-рп/2002, право особи і в т.ч. юридичної особи на судовий розгляд спору не може бути поставлене в залежнiсть вiд наявностi чи вiдсутностi в законах України спецiальних положень про можливiсть звернення до суду по кожнiй конкретнiй категорiї справ. Положення частини другої статтi 124 Конституцiї України щодо поширення юрисдикцiї судiв на всi правовiдносини, що виникають у державi необхiдно розумiти так, що право особи (юридичної особи) на звернення до суду за вирiшенням спору не може бути обмежене законом, iншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, позивач не може бути обмежений в своєму праві звернутись з цим позовом до господарського суду для захисту своїх порушених прав та законних інтересів.

Відповідно до наданих позивачем розрахунків, загальна сума заборгованості відповідача перед Пенсійним фондом по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за лютий 2005 р. складає 272,49 грн.

Наявність заборгованості також підтверджується іншими матеріалами справи.

Сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

Згідно п.п. 6, 12 ст. 20 вказаного Закону, страхувальники зобов'язанi сплачувати страховi внески, нарахованi за вiдповiдний базовий звiтний перiод, не пiзнiше нiж через 20 календарних днiв iз дня закiнчення цього перiоду. При цьому в разi здiйснення протягом базового звiтного перiоду виплат (виплати доходу), на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язанi сплачувати авансовi платежi у виглядi сум страхових внескiв, що пiдлягають нарахуванню на зазначенi виплати (дохiд).

У разi недостатностi у страхувальника коштiв для здiйснення в повному обсязi виплати заробiтної плати (доходу) та одночасної сплати вiдповiдних авансових платежiв виплата зазначених сум та сплата страхових внескiв здiйснюється в пропорцiйних розмiрах у порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду.

У разi несплати авансових платежiв до страхувальникiв застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом.

Перерахування страхових внескiв здiйснюється страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплати доходу), у тому числi в безготiвковiй чи натуральнiй формi або з виручки вiд реалiзацiї товарiв (послуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплати доходу) вважається одержання вiдповiдних сум готiвкою, зарахування на банкiвський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-якi цiлi, одержання товарiв (послуг) або будь-яких iнших матерiальних цiнностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здiйснення iз цих виплат (доходу) вiдрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких iнших вiдрахувань.

Страховi внески пiдлягають сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника страхових внескiв.

За ст. 106 названого Закону, суми страхових внескiв своєчасно не нарахованi та/або не сплаченi страхувальниками у строки, визначенi статтею 20 цього Закону, в тому числi обчисленi територiальними органами Пенсiйного фонду у випадках, передбачених частиною третьою ст. 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованiстю iз сплати страхових внескiв (далi - недоїмка) i стягуються з нарахуванням пенi та застосуванням фiнансових санкцiй.

Відповідачем вказані вимоги законодавства не виконувалися, що призвело до утворення заборгованості в сумі 1 134,74 грн.

Вина відповідача підтверджується матеріалами справи, заборгованість в сумі 1 134,74 грн. на момент розгляду справи відповідачем не погашена.

Таким чином, господарський суд вважає позовні вимоги позивача обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в сумі 1 134,74 грн. основного боргу.

Керуючись Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", ст.ст. 17, 87, 89, 94, 98, 158, 160-163, 186, 257, 264 КАС України, господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


Адміністративний позов задовольнити.


Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Синтез-колор" (49087, м. Дніпропетровськ, вул. Араратська, 11/49; п/р № 26000108551001 в КБ "Приватбанк", МФО 305299, код 24432632) на користь Управління Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська (49023, м. Дніпропетровськ, вул. Маріупольська, 3; п/р № 25604303013175 в ДОУД Ощадбанку України, МФО 305482, код 21928462) –272,49 грн. боргу.


Постанова може бути оскаржена в порядку та в строки, передбачені ст. 186 КАС України.


Постанова набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 254 КАС України.

Суддя                                                                                                              І.Ю. Дубінін