Рішення №348241


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


26.12.2006 Справа № 10/237-06

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді

Ясир Л.О. (доповідача)

суддів

Голяшкіна О.В., Науменка І.М.

при секретарі судового засідання:


Кадникова О. В.


за участю представників сторін:


від позивача:

від відповідача:


Чебатарьова Ольга Володимирівна представник, довіреність б/н від 01.07.06;

Капран Ірина Володимирівна представник, довіреність б/н від 02.10.06;


розглянувши у відкритому

судовому засіданні

апеляційну скаргу

товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє, Дніпропетровської області

на рішення


господарського суду

від

Дніпропетровської області

03.08.06р.

у справі

№10/237-06

за позовом           товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна

компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє

про розірвання договору

в судових засіданнях було оголошено перерву до 19.12.06р. та до 26.12.06р.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ, звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє про розірвання інвестиційного договору про участь у будівництві №27/02/06, укладеного між сторонами 27.02.06р.

Підставою звернення до господарського суду позивач вважає істотну зміну обставин, що згідно зі статтею 652 Цивільного кодексу України, дає йому право вимагати розірвання спірного договору.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.06 по справі №10/237-06 (суддя Кощеєв І.М.) позовні вимоги задоволені. Розірвано інвестиційний договір про участь у будівництві №27/02/06 від 27.02.06р., укладений між товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ та товариством з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє.

Рішення господарського суду мотивовано обґрунтованістю позивачем позову.

Не погодившись з рішенням суду, товариство з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє звернулось з апеляційною скаргою, просить рішення скасувати та прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити. Заявник апеляційної скарги вважає, що рішення по даній справі винесено з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ, вважає доводи заявника, викладені в апеляційній скарзі, безпідставними, просить рішення господарського суду залишити без змін.

Заслухавши представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали справи, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом першої інстанції , 27.02.06р. між товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ (замовник будівництва), в особі генерального директора Василькова В.М. та товариством з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє (інвестор) був укладений інвестиційний договір про участь у будівництві №27/02/06, згідно до умов якого інвестор зобов’язався передати замовнику будівництва грошові кошти на умовах участі в будівництві, а замовник будівництва після закінчення будівництва об’єкта нерухомості зобов’язався передати інвестору без виділення в натурі у власність частину цього об’єкту нерухомості.

При укладанні вказаного договору кожна із сторін зазначила, що:

-          вона є належним чином створеною та дійсно існує згідно із положеннями чинного законодавства України, наділена необхідним обсягом прав та обов’язків для підписання договору, реалізації своїх прав та виконання своїх зобов’язань по ньому (п. 2.1.1);

-          укладання та виконання вказаного договору належним чином схвалені її органами управління шляхом вчинення всіх належних корпоративних дій (у випадку, якщо така необхідність передбачена статутними документами відповідної сторони або положеннями чинного законодавства України)(п.2.1.2.);

-          немає жодних факторів та обмежень, які б унеможливлювали підписання нею договору та виконання його умов (2.1.4).

Пунктом 6.1 договору встановлено, що він набуває юридичної сили з моменту перерахування авансового платежу. Згідно додатку № 5 до договору товариство з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє до 20 травня 2006 року повинно було перерахувати аванс в сумі 50 000 грн.

10.13.06р. платіжним дорученням №65 товариство з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє перерахувало позивачу аванс за договором №27/02/06 в сумі 54080 грн. (а.с. 63).

Отже, спірний договір набрав чинності з 10.03.06р.

Відповідно до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ поточне керівництво діяльністю Товариства здійснюється дирекцією, яку очолює генеральний директор. Він самостійно укладає будь-які господарські договори, але у випадках, коли сума будь-якого з укладених ним договорів перевищує 25 000 грн., такий договір обов’язково підлягає затвердженню Зборами Учасників Товариства, що є їх виключною компетенцією. (п.8. 3 Статуту ТОВ БІК “ДАФІ”).

19.05.06р. відбулися позачергові збори учасників ТОВ БІК “ДАФІ”, оформлені протоколом № 19/05. Розглянувши по суті подання генерального директора, учасники ТОВ “БІК “ДАФІ” прийняли рішення про відмову затвердити зазначений договір як такий, що протирічить інтересам Товариства, та, виходячи з цього, доручили генеральному директору направити ТОВ “Лідер – К” пропозицію щодо негайного розірвання цього договору за згодою сторін у зв’язку з істотною зміною обставин.

Виконуючи рішення учасників товариства, генеральний директор 27.05.06р. та 26.06.06р. направив відповідачу листи №231-кс з пропозицією розірвати договір №27/02/06.

Вказані листи відправлено на юридичну адресу товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє та повернуто підприємством з відміткою про відсутність відповідача за вказаною адресою

Згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або Законом.

Цією ж статтею встановлено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Задовольняючи позов, місцевий господарський суд виходив із змісту статті 625 Цивільного кодексу України, згідно з якою договір може бути змінений чи розірваний за згодою сторін у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладені договору

За приписами статті 651 Цивільного кодексу України, істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У разі недосягнення сторонами згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились або щодо його розірвання договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони.

Місцевий господарський суд зазначив, що при укладенні інвестиційного договору про участь у будівництві №27/02/06 від 27.02.06р. , сторони керувалися обставинами, зазначеними у п.2.1.2 договору –укладання та виконання цього договору належним чином схвалені її органами управління шляхом вчинення всіх належних корпоративних дій (у випадку, якщо така необхідність передбачена статутними документами відповідної сторони або положеннями чинного законодавства України), але відбулися істотні зміни обставин –органами управління позивача вказана угода схвалена не була. Вказана зміна обставин є істотною, оскільки якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали його на інших умовах.

Розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин є самостійним випадком припинення договірних обов’язків, метою якого є необхідність поновлення балансу інтересів сторін договору, істотним чином порушеного внаслідок непередбаченої зміни обставин, які не залежать від волі сторін.

Ніякої непередбаченої зміни обставин, які не залежать від волі сторін, не відбулося. Умова про затвердження договорів, укладених на суму понад 25 000 грн., зборами учасників товариства існувала на момент укладання спірного договору. Вказана умова передбачає лише затвердження вже укладеного договору, а не обмеження повноважень особи, що укладала договір.

Крім того, діюче законодавство не передбачає такої підстави для розірвання укладеного договору як не затвердження його вищим органом товариства.

Обставини, на підставі яких учасники товариства “ДАФІ” відмовились від затвердження інвестиційного договору, а саме - неприйняття його умов, зокрема, занизька вартість об’єкту будівництва, ніяким чином не підтверджена позивачем.

До того ж, у разі виникнення будь-яких обставин, що тягнуло б зниження вартості об’єкта будівництва, позивач повинен був запропонувати відповідачу внести відповідні зміни у договір і лише у разі його відмови –вимагати розірвання договору.

З огляду на викладене, судова колегія вважає, що при прийнятті рішення місцевий господарський суд неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи та дійшов помилкових висновків.

Вказане, у відповідності зі статтею 104 Господарського процесуального кодексу України, є підставою для скасування рішення.

Посилання товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє на неповідомлення його належним чином про час та місце розгляду даної справи не приймається до уваги, оскільки всі ухвали суду та рішення направлялись на його юридичну адресу, яка зазначена у довідці відділу статистики у Дніпропетровському районі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.101 - 105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє, Дніпропетровської області задовольнити.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.06р. по справі №10/237-06 - скасувати. В позові відмовити.

В поворот виконання рішення повністю припиняти стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє, Дніпропетровської області на користь товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ 85 грн. держаного мита, 118 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу на підставі наказу господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.06р. по справі №10/237-06.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія “ДАФІ” м. Дніпропетровськ на користь товариства з обмеженою відповідальністю “Лідер –К” м. Підгороднє, Дніпропетровської області 42 грн. 50 коп. державного мита, сплаченого за апеляційної скаргою, про що видати наказ.

Видачу наказу доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Головуючий Л.О. Ясир


Суддя                                                    О.В. Голяшкін


Суддя І.М. Науменко