Рішення №388585

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м.Херсон, вул. Горького, 18

__________________________________________________________________________

У Х В А Л А

"02" лютого 2007 р. Справа № 2/319-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Скобєлкіна С.В. при секретарі Тереховій І.О., розглянувши справу

за позовом: Приватного підприємства "Будівельна компанія "Квадрат", м.Херсон

до: Відкритого акціонерного товариства Туристичний комплекс "Фрегат", м.Херсон

про стягнення 69807,23 грн.

за участю:

представників сторін:

від позивача: Виборнов М.М., довіреність б/н від 14.10.2006 року.

від відповідача: Яковенко О.В., довіреність № 712 від 14.09.1006 року.


за зустрічним позовом: ВАТ Туристичний комплекс "Фрегат", м.Херсон

до: Приватного підприємства "Будівельна компанія "Квадрат", м.Херсон

про розірвання договору та відшкодування збитків

від позивача: Яковенко О.В., довіреність № 712 від 14.09.1006 року.

від відповідача: Виборнов М.М., довіреність б/н від 14.10.2006 року.в с т а н о в и в:


Приватне підприємство "Будівельна компанія "Квадрат" звернулось до суду з позовом до відкритого акціонерного товариства Туристичний комплекс "Фрегат" про стягнення заборгованості за договором будівельного підряду у сумі 69439,20 грн. і пені за прострочення виконання зобов'язань у розмірі 368,03 грн.

Позовні вимоги ПП БК "Квадрат" ґрунтуються на ствердженні позивача про виконання ним будівельних робіт з ремонту приміщення готелю "Фрегат" у м.Херсоні відповідно до проектно-кошторисної документації, обсяг яких було узгоджено сторонами. Всі роботи були виконані якісно і у визначені строки, але відповідач відмовився прийняти і оплатити роботи виконані у серпні 2006 року на загальну суму 85099,20 грн. З урахуванням раніше сплаченого ЗАТ ТК "Фрегат" авансу, його заборгованість за даним договором складає 69439,20 грн. На підставі п.4.3. договору, який передбачає сплату пені у розмірі 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної вартості робіт, на день подання позову сума пені що підлягає сплаті позивачу, складає 368,02 грн.

ВАТ Туристичний комплекс "Фрегат" звернулось до суду з зустрічним позовом до ПП Будівельна компанія "Квадрат" про розірвання договору будівельного підряду між сторонами та відшкодування збитків на суму 62661,60 грн. завданих в результаті неналежного виконання відповідачем своїх зобов'язань.

Позовні вимоги ВАТ ТК "Фрегат" ґрунтуються на ствердженні про те, що підрядник приступив до роботи без проектно-кошторисної документації та узгодження графіків здійснення окремих етапів ремонтних робіт щодо будівництва об'єкта. На дані відповідачем акти не відповідали фактичному об'єму та якості виконаних робіт. Подальше їх продовження спричинило втрату стійкості основних несучих конструкцій на 11 поверху, у зв'язку з чим роботи були припинені, а проведене обстеження встановило завдання відповідачем шкоди існуючому об'єкту і загрозу руйнування комплексу.

З метою укріплення стійкості несучих конструкцій, усунення недоліків та виправлення помилок у роботі ПП БК "Квадрат", ВАТ ТК "Фрегат" з залученням КП НВФ "Сучасні технології" виконало роботи на загальну суму 53995,20 грн., сплативши їх виконавцю 47001,60 грн.

Крім цієї суми ВАТ ТК "Фрегат" просить стягнути з ПП БК "Квадрат" на його користь 15660,00 грн. сплачених замовником підряднику у якості авансу.

У судовому засіданні ПП "Будівельна компанія "Квадрат" (позивач по первісному позову) в особі свого представника підтримало свій позов, а зустрічний позов не визнало, про що також сповістило у відзиві на позов ВАТ ТК "Фрегат".

ВАТ "Туристичний комплекс "Фрегат" (позивач по зустрічному позову, відповідач по первісному позову) в особі свого представника також не визнало позов до себе і підтримало свій зустрічний позов, про що було повідомлено його представником у судовому засіданні та зазначено у відзиві на позовну заяву з додатками.

Як впливає з матеріалів справи, спірні правовідносини сторін ґрунтуються на договорі будівельного підряду № 19 від 28.03.2006 року, де ПП БК "Квадрат" ("підрядник") в порядку та на умовах визначених цим договором зобов'язується відремонтувати і здати ВАТ ТК "Фрегат" ("замовник") об'єкт "Приміщення готелю "Фрегат" (надалі іменується "об'єкт"), відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик, затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти об'єкт та оплатити його (п.1.1.).

У договорі сторони узгодили, що графік здійснення окремих етапів ремонтних робіт щодо будівництва об'єкта, перелік та визначення обсягу таких робіт передбачаються додатками до цього договору і є невід'ємними його частинами (п.1.5.).

Вартість ремонтних робіт об'єкта складається з вартості окремих етапів, яка визначається на підставі договірних цін, затверджених Замовником та Підрядником. Протоколи про затвердження таких цін також є невід'ємною частиною договору (п.2.1.).

Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог проектно-кошторисної документації, які погіршують якість виконання робіт щодо ремонту об'єкта, то він зобов'язаний усунути їх за свій рахунок (п.1.6.).

Частиною другою статті 509 ЦК України передбачено, що зобов'язання виникають з договору або інших підстав, вказаних в статті 11 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання цивільно-правових наслідків. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків зокрема є: договори та інші правочини, юридичні факти, події з якими закон пов'язує настання цивільно-правових наслідків.

Законом передбачено, що між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, можуть виникати господарське зобов'язання в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку (ст.173 ГК України).

Відповідно до статті 174 ГК України, однією з підстав виникнення господарського зобов'язання є господарський договір або інша угода, передбачена законом.

Згідно з положеннями статті 67 ГК України відносини між суб'єктами господарювання здійснюються на основі договорів, які вільні у виборі предмета договору, визначені зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству держави. Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачений ГК України, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів (ст.179 ГК України).

Як вимагають положення статей 638-641 ЦК України, 180 ГК України, зміст господарського договору, становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір, як і усі інші договори, вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визначені такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї з сторін повинна бути досягнута згода.

При укладені господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Умови про предмет у господарському договорі повинні визначити найменування (номенклатуру) та кількість продукції, робіт або послуг, а також вимоги до їх якості.

Ціна у господарському договорі визначається у порядку, встановленому ЦК та ГК України, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами.

Строки дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору.

Договір № 19 від 28.03.2006 року, що підписаний між сторонами, за своєю правовою природою є договором підряду. Правові засади укладення сторонами договору про підрядні роботи та виконання ними зобов'язань за цим договором передбачені Главою 61 ЦК України, безпосередньо статтями 837-864, а також статтями 317-324 ГК України.

Згідно до положень ст.ст.836, 843 ЦК України, ст.317 ГК України за договором підряду (включаючи підрядні відносини у будівництві) підрядчик зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу.

Таким чином, істотними умовами для договорів підряду є предмет і ціна. а за договірними зобов'язаннями, що стосуються будівництва, договір підряду повинен передбачити крім іншого: обсяги і види робіт, передбачені проектом, строки початку і закінчення робіт, права і обов'язки сторін, вартість і порядок фінансування, порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівельних робіт, режим контролю якості робіт, порядок прийняття об'єкту (робіт), порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки, відповідальність сторін (відшкодування збитків), підстави та умови зміни і розірвання договору.

З матеріалів справи вбачається, що сторони у відповідності до положень державних будівельних норм України (ДБН А.3 1-5-96 Організація будівельного виробництва) підрядні роботи повинні були здійснювати на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній документації, яка є невід'ємною складовою частиною документації на будівельні роботи поряд з проектно-кошторисною документацією та робочими кресленнями, до складу якої входять проект організації будівництва і проект виконання робіт.

До початку виконання будівельно-монтажних підрядних робіт потрібно одержати дозвіл на виконання цих робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю, що передбачено ДБН А.3. 1-2-93

Але, без узгодження істотних умов договору, ПП БК "Квадрат" лише при наявності ескізного проекту капітального ремонту бара "Лунний" 11 поверху готелю "Фрегат", почав здійснення підрядних робіт, не маючи будь-якої документації.

В свою чергу ВАТ ТК "Фрегат" не склав та не передав підряднику проектно-кошторисну документацію, і відповідно, не узгодив її з ПП БК "Квадрат".

Сторони не узгодили графік здійснення окремих етапів ремонтних робіт щодо будівництва об'єкта, перелік та визначення обсягу таких робіт, вартість ремонтних робіт і окремих його етапів, протокол про затвердження цін, строк дії договору та інше.

Матеріали справи свідчать, що позовні вимоги ПП БК "Квадрат" і ВАТ ТК "Фрегат" спливають з умов договору, але суд вважає, що сторони недосягли згоди з усіх істотних умов договору підряду, які визнали законом і сторонами необхідними, у зв'язку з цим в силу вимог ст.638 ЦК України даний договір є неукладеним (таким що не відбувся). Неукладений договір не породжує ніяких правових наслідків.

Відповідно до п.8 ст.180 Господарського кодексу України у випадку, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким що не відбувся). Якщо одна з сторін здійснила фактичні дії з його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами ЦК України.

Відповідно до ст. 224 ГК України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками. 4.2 ст.224 ГК України розуміє витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до ч.1 ст.218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Тобто, притягнення до господарсько-правової відповідальності, можливе лише при наявності передбачених законом умов. їх сукупність утворює склад господарського правопорушення, який є підставою господарсько - правової відповідальності. Склад господарського правопорушення, визначений законом для настання відповідальності у формі відшкодування збитків, утворюють наступні елементи: суб'єкт, об'єкт, об'єктивна та суб'єктивна сторона. Суб'єктом є боржник, а об'єктом - правовідношення по зобов'язанням, а суб'єктивну сторону господарського правопорушення складає вина.

Відсутність хоча б одного із вище перелічених елементів, утворюючих склад господарського правопорушення, звільняє боржника від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, оскільки, в даному випадку, його поведінка не може бути кваліфікована як правопорушення.

Діяльність, яку здійснювало ПП БК "Квадрат" з проведення ремонтних робіт також проводилась без додержання чинного законодавства, зокрема з порушенням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, без складання типових форм первинних облікових документів, до яких зокрема відносяться дефектний акт, локальний кошторис (Ф-4), відомість ресурсів до локального кошторису (Ф-4а), зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (Ф-1), акт приймання виконаних підрядних робіт (Ф № КБ-2в), відомість ресурсів до цього акту (Ф-4б), довідка про вартість виконаних робіт (Ф № КБ-3), розрахунок загально виробничих витрат.

Розглядаючи справу за позовними вимогами сторін, у судовому засіданні обговорювалось питання щодо наслідків, які відбудуться у разі визнання договору неукладеним. Але кожен з позивачів вважаючи, що він діяв в умовах укладеного договору, підстави та предмет позову не змінювали.

Враховуючи факт наявності між сторонами відносин, які не врегульовані договірними зобов'язаннями, право взаємних вимог один до одного повинно у такому випадку здійснюватися у порядку, передбаченому статтею 530 ЦК України. Тобто, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У судовому засіданні ПП БК "Квадрат" та ВАТ ТК "Фрегат" не надали доказів того, що за їх позовними вимогами настав строк виконання зобов'язань (стягнення грошей, повернення авансу, відшкодування збитків). З такими вимогами кожен з них до свого боржника не звертався, письмових доказів у підтвердження цього ними не надано.

У такому випадку кожна з сторін не позбавлена права пред'явлення самостійних позовів за наявними вимогами у порядку визначеному господарським та цивільним кодексами України, з додержанням положень ст.530 ЦК України відносно строку (терміну) виконання зобов'язання.

Але при цьому ПП БК "Квадрат" і ВАТ ТК "Фрегат" повинні визначитись, які саме правовідносини мали місце між ними у період вищезазначених подій, якими могли бути підряд, надання послуг, набуття майна (грошей) без достатньої правової підстави, відшкодування збитків, тощо.

Відповідно до ст.33 ГПК України, кожна сторона також повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

ПП БК "Квадрат" вимагає стягнення грошей за виконані будівельні роботи, а ВАТ ТК "Фрегат" наполягає на стягненні сплаченого авансу і відшкодування збитків у грошовому вираженні. Але позивачі при встановленому факті неукладеності договору не довели, що відповідач несе перед ними саме грошові зобов'язання. В той же час, кожен з них на відповідних належних підставах не позбавлений права стягнення певних коштів в самостійному позовному провадженні.

У відповідності до положень пункту 17 Роз'яснень Вищого арбітражного суду України від 12.03.1999 року № 02-5/111 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними, визначено, що якщо у процесі вирішення спору буде встановлено, що угоду між сторонами фактично не було укладено, господарському суду на підставі пункту 1-1 статті 80 ГПК України слід припинити провадження у справі, що суд і повинен зробити у даному випадку.

У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається (у даному випадку - з посиланням на договірні відносини).

Судові витрати по справі суд залишає за кожною із сторін.

Ухвалу про припинення провадження у справі кожна сторона може оскаржити у встановленому порядку.

На підставі викладеного, вищезазначених правових норм та керуючись ст.ст.44, 49, 80 ч.1 п.1-1, 86 ГПК України, суд -


у х в а л и в:


Провадження у справі № 2/319-06 за позовом Приватного підприємства "Будівельна компанія "Квадрат" до Відкритого акціонерного товариства "Туристичний комплекс "Фрегат" та за зустрічним позовом Відкритого акціонерного товариства "Туристичний комплекс "Фрегат" до Приватного підприємства "Будівельна компанія "Квадрат" припинити.

Ухвалу направити сторонам по справі.Суддя С.В.Скобєлкін