Рішення №451328


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.12.06р.


Справа № А23/259


За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексімтрейд", м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

до Південної міжрайонної державної податкової інспекції у м. Кривому Розі, Дніпропетровської області

про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення від 15.12.05 № 0003842301/0


Суддя Добродняк І.Ю.


Представники сторін:

Від позивача: Воловик В.Є - директор, протокол №1 від 15.09.97

Від відповідача: Упіровець В.П.- головдержподатревізор-інспектор, дов. від 22.11.06, №22052/10/230

Колпакова Т.В. - нач. юр. відділа, дов. від 30.10.06, № 20231/10/100


СУТЬ СПОРУ:

Позивачем заявлений позов про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення від 05.12.05 № 0003842301/0 про визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 74913,00 грн. (з них основний платіж -57625,00 грн., штрафні санкції –17288,00 грн.).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем необґрунтовано виключено із складу валових витрат суму 52500,00 грн. за придбання послуг по перевезенню вантажів у ПП "Гледіс" згідно договору № 1/01-05 від 05.01.05 з посиланням на відсутність належним чином оформлених первинних документів (товарно-транспортних накладних), які підтверджують надання таких послуг, тоді як факт виконання зазначених послуг підтверджується актом виконаних робіт від 30.03.05.

Також неправомірно виключено зі складу валових витрат суми за надані маркетингові послуги: сума 59000,00 грн. - на підставі договору від 25.03.05 № 25/04.1 з ПП "Сунатко", сума 61000,00 грн. –на підставі договору від 15.02.05 № 19 з ПП "Профтехосвіта", сума 58000,00 грн. - на підставі договору від 02.03.05 № 32/03/01 з ПП "Дара-Сервіс" з посиланням на відсутність документів, підтверджуючих виконання договірних зобов'язань між сторонами. Фактично позивачем подані належні документи, які свідчать про надання обумовлених договором послуг.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що документами, підтверджуючими надання послуг по перевезенню, є товарно-транспортні накладні, які позивачем не надавались. Фактичне виконання договору по наданню маркетингових послуг також не підтверджено належним чином. Виконання послуг підтверджено актами виконаних робіт, які не містять повної інформації щодо наданих позивачеві послуг.

Судом в судовому засіданні з'ясовано, що в процесуальних документах по даній справі допущено описку: замість відповідача Південна міжрайонна державна податкова інспекція зазначено Північна міжрайонна державна податкова інспекція.

Суд в порядку статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України вважає за необхідне в судовому засіданні виправити допущену описку.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -


В С Т А Н О В И В :


Південною міжрайонною державною податковою інспекцією у м. Кривому Розі Дніпропетровської області (відповідачем) проведена планова комплексна документальна перевірка дотримання вимог податкового та валютного законодавства позивачем за період з 01.07.03 по 30.06.05.

За результатами проведеної перевірки складений акт від 25.11.05 № 220/231-25004967, в якому, зокрема, зазначено, що в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" позивачем у І кварталі 2005 року до складу валових витрат віднесені витрати в сумі 230500,00 грн., які не підтверджені належним чином оформленими первинними документами, а саме: згідно договору від 05.01.05 № 1/01-05 з ПП "Гледіс" про надання послуг по перевезенню вантажів в сумі 52500,00 грн. без підтвердження отримання цих послуг товарно-транспортними накладними; згідно договорів про надання маркетингових послуг, укладених позивачем з ПП "Сунатко" –в сумі 59000,00 грн., з ПП "Профтехосвіта" - в сумі 61000,00 грн., з ПП "Дара-Сервіс" - в сумі 58000,00 грн. Виконання цих договорів підтверджено лише актами виконаних послуг без первинних документів, які свідчать про фактичне виконання зазначених послуг.

З зв’язку з викладеним відповідачем зроблений висновок про заниження податку на прибуток за І квартал 2005 року на суму 57625,00 грн.

На підставі зазначеного акту перевірки відповідачем 05.12.05 прийнято податкове повідомлення-рішення № 0003842301/0, яким визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток в сумі 74913,00 грн., з якої основний платіж -57625,00 грн., штрафні санкції –17288,00 грн.

Вказане податкове повідомлення-рішення оскаржено позивачем в порядку ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". За результатами розгляду скарг позивача податкове повідомлення-рішення відповідача залишено без змін, скарги без задоволення.

Суд вважає, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5.1 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включаються, зокрема, згідно пп. 5.2.1 п.5.2 ст.5 цього Закону суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

Датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг) (пп.11.2.1 п.11.2 ст.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

Як зазначено в пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 зазначеного Закону, не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинним документом визнається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Згідно зі ст.9 цього Закону підставою для бухгалтерського обліку господарської операції є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа; дату і місце складання; назву підприємства від імені якого складений документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Фінансова, податкова та інші види звітності ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

05.01.05 між позивачем (замовник) та ПП "Гледіс" укладений договір № 1/01-05 про надання послуг, пов’язаних з організацією перевезень автомобільним транспортом та завантажувально-розвантажувальних робіт, відповідно до умов якого виконавець зобов’язувався надавати послуги, пов’язані з організацією перевезень товарів (продукції) на адресу позивача, автомобільними транспортними засобами, які знаходяться у власності (оренді) виконавця, на підставі актів приймання виконаних робіт, які є невід'ємною частиною договору.

В обов'язки виконавця згідно п.п.3.1, 3.2 договору входить здійснення автомобільного перевезення вантажу, супровід вантажу до пункту призначення і участь в передачі вантажу уповноваженій особі.

Згідно розділу 4 цього договору оплата, яка розраховується на підставі рахунків, актів виконаних робіт, здійснюється позивачем за фактично виконані автомобільні перевезення, на протязі 60 днів з дати відвантаження кожної партії вантажу.

В якості доказів, підтверджуючих виконання робіт по договору № 1/01-05 від 05.01.05, позивач посилається на акт, підписаний 30.03.05 позивачем з ПП "Гледіс", яким сторони підтвердили факт надання виконавцем послуг по організації і здійсненню перевезень автомобільним транспортом на адресу по реквізитам замовника –позивача. За даними акту загальна сума наданих послуг складає 86400,00 грн., в т.ч. ПДВ –14400,00 грн., із якої вартість завантажувально-розвантажувальних робіт - 19500,00 грн., вартість транспортних послуг за І квартал 2005 року –52500,00 грн. (без ПДВ).

Виконавцем виставлений рахунок-фактура № 173 від 31.03.05 на суму 52500,00 грн.

Інші докази в підтвердження отримання позивачем від ПП "Гледіс" транспортних послуг, в рому числі на вимогу суду, не подані.

Відповідно до ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Покладений частиною 2 цієї статті на суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення не звільняє позивача від його обов’язку доказування.

Як вбачається з умов договору № 1/01-05 від 05.01.05, зокрема умов оплати за фактично виконані автомобільні перевезення із зазначенням терміну оплати на протязі 60 днів з дати відвантаження кожної партії вантажу, суд вважає, що в даному випадку акт виконаних робіт не є достатнім первинним документом, який свідчить про перевезення товару, що відпускався третім особам або закупався позивачем у третіх осіб в межах його господарської діяльності.

Виходячи з умов цього договору, виконавець (ПП "Гледіс") здійснював супроводження вантажу та його охорону під час перевезення, прийом та здавання ватажу у продавця чи покупця.

Статтею 47 Статуту автомобільного транспорту Української РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.06.69 № 401, встановлено, що товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника, оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського, оперативного та бухгалтерського обліку.

Облік транспортної роботи і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі путьових листів та прикладених до них товарно-транспортних накладних або актів заміру (зважування).

Користування автотранспортом, робота якого оплачується за почасовим тарифом, оформляється в путьових листах та прикладених до них товарно-транспортних накладних при перевезенні вантажів товарного характеру або актах заміру (зважування) при перевезенні вантажів нетоварного характеру в порядку, встановленому Правилами. Вантажі, не оформлені товарно-транспортними накладними або актами заміру (зважування), автотранспортними підприємствами або організаціями до перевезення не приймаються.

Згідно пп. 14.4 п.14 Правил остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться Замовником на підставі рахунку Перевізника, який має бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних.

Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених дорожніх листів разом з товарно-транспортними накладними, а при користуванні автомобілями, робота яких оплачується виходячи з часу роботи автомобіля у Замовника, - тільки дорожніх листів.

Таким чином, виходячи з даних правових норм, поданих документів в їх сукупності, суд вважає, що для здійснення розрахунків за надані послуги перевезення на умовах, визначених договором № 1/01-05 від 05.01.05, акту виконаних робіт від 30.03.05 та рахунку-фактури від № 173 від 31.03.05 не достатньо, внаслідок чого висновок відповідача, що сума витрат в розмірі 52500,00 грн. не відноситься до складу валових витрат, є правильним.

Стосовно виконання договорів по наданню послуг, укладених позивачем з ПП "Сунатко" (№ 25/04.1 від 25.03.05), з ПП "Профтехосвіта" (№ 19 від 15.02.05), з ПП "Дара-Сервіс" (№ 32/03/01 від 02.03.05).

Відповідно до укладеного позивачем договору № 25/04.1 від 25.03.05 з ПП "Сунатко" (виконавець), виконавець зобов’язувався згідно п.1.1 договору розмістити на світових пошукових серверах мереж Internet, Relcom, FidoNet рекламну Web-сторінку позивача згідно наданому ескізу, а також забезпечити її обслуговування на протязі дії договору (до 31.12.05). Розділом 2 договору передбачено, що виконавець зобов’язується надати перелік світових пошукових Web-серверів в строк до 30.03.05, а замовник (позивач) –надати в строк не пізніше 7 календарних з моменту підписання договору ескіз рекламної Web-сторінки.

Вартість виконаних робіт, в які входить як розміщення рекламної Web-сторінки, так і її обслуговування на протязі дії договору, складає 70800,00 грн. (п.3.1 договору).

Договір вважаться виконаним після виконання виконавцем п.1.1 договору, підтвердженого підписаним актом приймання-здачі робіт.

29.03.05 між сторонами за цим договором підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт, згідно якому виконавцем виконані роботи по розміщенню Web-сторінки на узгоджених пошукових Web-серверах, внаслідок чого підлягає перерахуванню 70800,00 грн. Виконавцем виставлений рахунок-фактура № 31/03-3 від 31.03.05 на суму 59000,00 грн. без ПДВ.

Із змісту акту від 29.03.05 вбачається, що виконавцем виконані не всі роботи, обумовлені договором № 25/04.1 від 25.03.05, а саме: не здійснено забезпечення обслуговування Web-сторінки на протязі дії договору, тобто до 31.12.05.

Вартість конкретного обсягу виконаних робіт в акті не зазначена.

Документи, які б підтверджували фактичне виконання договору, зокрема, розміщення Web-сторінки (ескіз рекламної Web-сторінки, докази її передачі виконавцю, електронна адреса Web-сторінки на світових пошукових серверах) позивачем, в тому числі на вимогу суду, не подані.

Поданий позивачем звіт ПП "Сунатко" –"Екскаваторне обладнання і запасні частини до млинів" (ас.93) не є доказом виконання договору № 25/04.1 від 25.03.05, оскільки інформація, яка міститься в цьому звіті, не відповідає суті укладеного договору, не є його предметом і його умовами не передбачена.

За викладених обставин суд вважає, що сам лише акт здачі-приймання від 29.03.05 не є первинним документом в розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який свідчить про здійснення певної господарської операції, тому не може бути єдиною підставою для включення суми 59000,00 грн. до складу валових витрат позивача.

Відповідно до укладеного договору позивачем з Виробничим кооперативом "Профтехосвіта" (виконавець) № 19 від 15.02.05, виконавець зобов’язувався здійснити для позивача маркетингові дослідження по проекту, складеному позивачем. Пунктом 2.1. договору визначені обов’язки виконавця: визначення на світових Web-серверах інформації, яка інтересує позивача; за згодою позивача представляти інтересами позивача в Internet-сайтах. В обов’язки позивача входило надання в строк не пізніше 10 календарних днів з моменту підписання договору проекту досліджень.

Загальна вартість виконаних робіт визначена сторонами за цим договором 73200,00 грн.

Докази складення позивачем проекту досліджень відсутні, інші документи, які б свідчили про визначення позивачем предмету дослідження, надання конкретного завдання виконавцю, в матеріалах справи відсутні, позивачем не подані, що дає підстави вважати, що предмет договору сторонами не визначений.

29.03.05 між сторонами за цим договором підписаний акт виконаних робіт, згідно якого виконавцем проведені маркетингові дослідження, проектовані позивачем. Виконавцем виставлений рахунок-фактура № 138 від 31.03.05 на суму 61000,00 грн. без ПДВ.

В зазначеному акті виконаних робіт конкретний обсяг досліджень, перелік конкретних дій відповідача, результат досліджень відсутні.

Поданий позивачем в підтвердження виконання сторонами цього договору звіт ВК "Профтехосвіта" "Українські імпортери гірничого обладнання" суд не може прийняти в якості належного доказу по справі, оскільки із змісту цього звіту не вбачається, що він складений на виконання проекту (завдання) позивача і саме в межах договору № 19 від 15.02.05.

Таким чином, документи, які б підтверджували фактичне надання позивачеві послуг за договором № 19 від 15.02.05, позивачем, в тому числі на вимогу суду, не подані, у зв’язку з чим суд вважає дії відповідача щодо виключення зі складу валових витрат суми 61000,00 грн. правомірними.

За договором між позивачем та ПП "Дара-Сервіс" № 32/03/01 від 02.03.05 виконавець (ПП "Дара-Сервіс") зобов’язувався провести роботу по вивченню ринку придбання/збуту товару, визначеного позивачем, а саме: визначити потреби ринку і можливість придбання товару, провести аналіз ринкових цін, розробити рекомендації по їх корегуванню, здійснити пошук оптимального контрагента для придбання/продажу товару.

Загальна вартість доручення складає 69600,00 грн. (п.3.1 договору).

Згідно п.п.4.1, 4.2 договору виконані роботи оформлюються виконавцем у вигляді звітів та рекомендацій в довільній формі. Виконана робота передається складенням акту, якій підтверджує виконання договірних зобов'язань.

Документи, які б підтверджували визначення позивачем конкретного товару для придбання або продажу, і як наслідок, конкретне визначення доручення виконавцю, обсяг робіт, які він повинен виконати за цим договором, відсутні, тобто вбачається, що предмет договору залишився не визначеним.

В якості доказів фактичного виконання договору позивачем поданий акт виконаних робіт без дати його складення, за змістом якого вбачається, що виконавцем проведена робота по дослідженню ринку збуту і придбання товару. Інформація, отримана замовником (позивачем), є комерційною тайною і не підлягає розголошенню. Обсяг та якість послуг відповідає вимогам договору і задовольняють позивача. Розмір винагороди складає 69600,00 грн.

Виконавцем виставлений рахунок-фактура № 33 від 31.03.05 на суму 58000,00 грн. без ПДВ.

Як вбачається з зазначеного акту, конкретний обсяг виконаних робіт, наданих послуг, а також вартість конкретного виду робіт, послуг в акті виконаних робіт не міститься. Документи, передбачені п.4.1 договору, відсутні.

Складений виконавцем звіт "Дослідження цін і номенклатура дробильно-розмольного обладнання" (а.с.74) містить в собі інформацію про ціни та номенклатуру продукції, яку вготовляє Криворізький центральний рудоремонтний завод, та ціни заводу за 2002-204 роки. Доказів того, що зазначена інформація є об’єктом маркетингових досліджень і результатом виконання доручення позивача за договором № 32/03/01 від 02.03.05, із цього звіту не вбачається, інші документи в підтвердження цього факту в матеріалах справи відсутні. Крім того, зазначена інформація є відкритою для користування, оскільки міститься у прайс-листах Криворізького центрального рудоремонтного заводу, внаслідок чого відповідно до вимог ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України суд не приймає в якості доказів зазначений звіт до розгляду як документ, що не стосуються предмету доказування.

Таким чином, приймаючи до уваги, що позивачем належні докази виконання договору № 32/03/01 від 02.03.05, в тому числі на вимогу суду, не подані, суд вважає, що відповідачем правомірно виключено із складу валових витрат суму 58000,00 грн.

З огляду на викладене, суд вважає, що наявні в матеріалах справи акти виконаних робіт, звіти, складені виконавцями –контрагентам позивача, не є первинними документами, що підтверджують факт здійснення певної господарської операції, оскільки не містять визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" обов’язкових реквізитів, внаслідок чого лише цих документів не достатньо для підтвердження факту здійснення позивачем відповідної господарської операції, і як слідство, для внесення відповідних даних до бухгалтерського та податкового обліку.

На підставі викладеного суд вважає, що підстав для задоволення вимог позивача немає.

Керуючись ст.ст.94, 160-163, 169 Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:


Виправити найменування відповідача в процесуальних документах по справі № А23/259: вважати найменування відповідача південна міжрайонна державна податкова інспекція у м. Кривому Розі.

В позові відмовити.

Дана постанова набирає законної сили відповідно до порядку, встановленому статтею 254 КАС України з урахуванням порядку і строків апеляційного оскарження, визначених статтею 186 КАС України.


Суддя


І.Ю. Добродняк

16.02.07


Згiдно з оригіналомПомічник судді

Н.Ф. Голов'яшкіна