Рішення №461717
21.02.07 УКРАЇНА

Господарський суд

Чернігівської області

14000, м. Чернігів телефон канцелярії

проспект Миру, 20 7-99-18

Іменем України

РІШЕННЯ

“20” лютого 2007 року справа № 12/72

За позовом: Закритого акціонерного товариства Комерційний банк “ПриватБанк”, в особі Чернігівського РУ ПриватБанку

14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6

Адреса юридичної особи: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

До відповідача: Малого підприємства “Галаган і К”

Чернігівська область, смт. Талалаївка, провулок Пирогова, 9

Про стягнення 9451 грн. 34 коп.

Суддя Лавриненко Л.М.

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН :

Позивач: Богаєвська І.В. - представник, довіреність № 4990 від 15.11.2006 року.

Відповідач: не з’явився


СУТЬ СПОРУ:

Позивачем було подано позов про стягнення з відповідача 2993 грн. заборгованості по кредиту, 5045 грн. 35 коп. заборгованості по прострочених відсотках та 1412 грн. 99 коп. пені, по кредитному договору № 333 від 02.03.2004 р. та договору відступлення прав вимоги № U28-TL від 05.07.2006р.

Відповідач був належним чином повідомлений про дату та місце слухання справи, що підтверджується поштовим повідомленням № 36114 про вручення поштового відправлення , але відзив на позовну заяву не надав, повноважного представника в судове засідання не направив.

Ухвалою суду від 07.02.07р. відповідач був попереджений, що не з”явлення в судове засідання повноважного представника не є перешкодою для розгляду справи по суті.          

Не з’явлення в судове засідання повноважного представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті. Рішення приймається на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Представник позивача в судовому засіданні надав клопотання про відмову здійснення технічної фіксації судового процесу, яке задоволено судом.

Представник позивача в судовому засіданні виклав свої позовні вимоги та відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України надав заяву про зменшення розміру позовних вимог в частині суми пені на 1448 грн. 84 коп. та прострочених відсотків на суму 670 грн. 55 коп., та відповідно просить стягнути з відповідача заборгованість за простроченим кредитом в сумі 2993 грн. та 4374 грн. 80 коп. заборгованості по простроченим відсоткам.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважного представника позивача, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд встановив:

Прийняти заяву позивача про зменшення позовних вимог в частині суми пені на суму 1448 грн. 84 коп. та прострочених відсотків на суму 670 грн. 55 коп., оскільки вона не протирічить діючому законодавству та не зачіпає нічиї охоронювані законом інтереси.

Враховуючи, що позивачем було подано заяву про зменшення позовних вимог, яка прийнята судом, а тому суд розглядає справу з урахуванням заяви позивача.

02.03.2004 року між Відкритим акціонерним банком „Приватінвест” та відповідачем було укладено кредитний договір № 333, згідно з яким позивач взяв на себе зобов’язання надати відповідачу кредит у сумі 25 000 грн. для придбання комп’ютерної техніки і кінопроектора, на строк до 01.03.2005 року., а відповідач зобов’язався повернути кредит, сплатити відсотки та комісійну винагороду в обумовлені даним договором терміни, а саме: згідно графіку погашення кредиту, який є невід’ємною частиною кредитного договору.

Додатковою угодою № 2 від 01.06.2005 року до кредитного договору № 333 від 02.03.2004 року, банком було продовжено термін користування кредитом наданому відповідачу на загальну суму 25 000 грн. на термін три місяці до 01.09.2005 року. За користування кредитом в передбачений угодою термін відповідач сплачує відсотки в розмірі 27 % річних не пізніше 25 числа кожного місяця.

Статтею 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення про позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст. ст. 1048, 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) та сплатити відсотки за користування коштами у строк та в порядку, що встановлені договором.

          АБ „Приватінвест” виконав взяті на себе зобов’язання та надав відповідачу кредит в сумі 25000 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 22 від 04.03.2004 року, № 33 від 16.03.2004 року, № 24 від 09.03.2004 року, № 25 від 09.03.2004 року, та випискою з позичкового рахунку, які додані до матеріалів справи.

У відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора, згідно ст. 514 Цивільного кодексу України, переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

05.07.2006 року між ВАТ АБ „Приватінвест” (кредитор) та Закритим акціонерним товариством комерційний банк „ПриватБанк” в особі Чернігівського РУ ПриватБанку був укладений договір відступлення прав вимоги № U28-TL, відповідно до якого Закритому акціонерному товариству Комерційний банк “ПриватБанк” перейшли права вимоги отримання на свою користь від боржника –відповідача по справі: Малого підприємства „Галаган і К” платежів по кредиту, відсоткам, комісіям, інших платежам, неустойки у повному обсязі, що випливають з кредитного договору № 333 від 02.03.2004 року.

Таким чином кредитором по кредитному договору № 333 від 02.03.2004 року став позивач і до нього перейшли всі права первісного кредитора.

          У відповідності зі ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов’язання повинні виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог закону, одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Як свідчать матеріали справи, відповідач взяті на себе зобов’язання щодо повернення кредиту виконав частково, сплативши частину заборгованості по кредиту, заборгованість відповідача по кредиту становить 2993 грн.

Відповідно до п. 4.1 договору в редакції додаткової угоди № 2 від 01.06.05р. та п. 4.2 договору відповідач зобов’язаний був сплачувати банку відсотки за користування кредитом в розмірі 27 % річних, а при порушенні позичальником якого-небудь із зобов’язань по кредиту –в розмірі 50 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

У відповідності з п. 4.8. договору розрахунок відсотків за користування кредитом здійснюється з дати списання коштів з позичкового рахунку до майбутньої дати сплати відсотків, а також за період, що починається з попередньої дати сплати відсотків по поточну дату сплати відсотків. Розрахунок відсотків здійснюється до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості по кредиту.

Сплату відсотків за користування кредитом, у відповідності з п. 4.3 договору, відповідач зобов’язаний був здійснювати в дату сплати відсотків. Датою сплати відсотків є 25 число кожного поточного місяця.

За період користування кредитом з 25.08.2005р. по 06.02.2007р. відповідач зобов’язаний був сплатити відсотки в сумі 5683 грн 78 коп .

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач відсотки за користування кредитом сплатив частково в сумі 1308 грн. 97 коп., заборгованість по відсотках становить 4374 грн. 80 коп.

Враховуючи, що відповідач в порушення умов кредитного договору та ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України взяті на себе зобов’язання не виконав, заборгованість по кредиту, відсотки за його користування, не сплатив, і не надав суду доказів виконання зобов’язань в повному обсязі первісному кредитору, господарський суд, з урахуванням вищевикладеного, доходить висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими і підлягають задоволенню в частині стягнення 2993 грн. заборгованості по кредиту та 4374 грн. 80 коп. заборгованості по відсотках.

Оскільки спір виник з вини відповідача, то відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, з відповідача підлягають стягненню на користь позивача витрати по сплаті держмита в сумі 102 грн. та витрати в сумі 118 грн. за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Керуючись ст. ст. 512, 514, 515, 516, 525, 526, 546, 549, 1046, 1048, 1049, 1050, Цивільного кодексу України, ст. ст. 193, 195, 230, 231, 232,343 Господарського кодексу України, ст.ст. 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд


ВИРІШИВ:


1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Малого підприємства “Галаган і К” Чернігівська область, смт. Талалаївка, провулок Пирогова, 9 (р/р 26005059994418 в Чернігівському РУ ПриватБанку, МФО 353586, код 14238923) на користь Закритого акціонерного товариства Комерційного банку “ПриватБанк”, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (рахунок № 32009100400 в Національного банку України , МФО 353586, код 14360570) 2993 грн. заборгованості по кредиту, 4374 грн. 80 коп. заборгованості по відсотках, 102 грн. державного мита та 118 грн. витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.Суддя                                                   Л.М. Лавриненко